Header image  
Zaštita ljudskih prava u Europi
Europski sud za ljudska prava

 
 
    home * raspored * predavanja * literatura * slučajevi * kontakt
 
Program predmeta


Kolegiji "Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti" te "Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prava" su sadržajno i tematski povezani. Zbog toga se preporučuje studentima da, ako su za njih zainteresirani, upišu oba kolegija.

Sadržaj:

Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti

  • A) Općenito o mehanizmima zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj, regiji, EU, vijeću Europe i UN-u; B) Razvoj i evolucija Suda. Tumačenje Konvencije i konvencijskih prava. Materijalno pravo Konvencije: katalog prava (jamstva i zabrane). C) Građanska procesna prava zajamčena Europskom Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatsko građansko procesno pravo – opći aspekti. D) Procesna prava kao materijalno pravo Konvencije: pravo na pristup sudu; pravo na pošteno suđenje; pravo na suđenje pred nezavisnim i nepristranim tribunalom; pravo na postupak u razumnom roku; pravo na djelotvorno pravno sredstvo; pravo na privatnost i osobni i obiteljski život (građanski aspekti); zabrana diskriminacije.

Europski sud za ljudska prava - izabrane teme

  • Obrađuju se aktualna pitanja iz prakse Europskog suda, analizirajući najnovije slučajeve. Naglasak je na praktičnim vještinama, te na analizi najnovijih trendova u razvoju Suda.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

  • Nastava se izvodi na predavanjima. Na predavanjima se potiče i aktivno sudjelovanje studenata kroz primjere, pitanja i sl.  
  • Konzultacije su individualne, na kojima studenti i nastavnik u izravnom kontaktu raspravljaju o određenoj pravnoj problematici.
  • Znanje se provjerava na ispitu koji treba pokazati stečena znanja studenta. Svrha ispita nije potraga za pogreškama i prazninama u znanju, nego demonstracija studentskog poznavanja i razumijevanja programom propisanog i od ispitivača jasno naznačenog gradiva te posjedovanje analitičkih, kritičkih i prezentacijskih pravničkih sposobnosti.

Način polaganja ispita

  • Student na ispitu treba pokazati poznavanje osnovnih tema izlaganih na predavanjima, uz posebnu ispitnu prezentaciju rezultata istraživanja odabranih pitanja na temelju analize slučajeva, o čemu se usmeno unaprijed dogovara s nastavnikom.
  • Detaljnije o načinu održavanja ispita dogovorit će se sa svakom generacijom poslijediplomskih studenata.